search
Sök
menu
Meny

Vättersnäs, cykelöverfarter och gångpassage

Karta med tre inringade överfarter, platser för vägarbeten.

Under höster 2018 görs några åtgärder på Vättersnäs för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister och gående.

Elmiarondellen – ny cykelöverfart

Under september och oktober anläggs en cykelöverfart på norra sidan om Elmiarondellen för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs huvudcykelstråket på Huskvarnavägen.

Under byggnationen kommer tidvis biltrafiken vara stängd mellan Elmiavägen och Elmiarondellen. Gående och cyklister uppmanas ta det försiktigt förbibyggnationen och leda sin cykel.

Sannaparken – trafiksäkerhetsåtgärd

Under november anläggs en ny passage över Huskvarnavägen för gående och cyklister i höjd med Sannaparken, Vättersnäs. Den nya passagen kommer bättre knyta an två gång- och cykelvägar med varandra samt höja trafiksäkerheten.

Under byggnationen kommer tidvis ett körfält hållas stängt och en trafiksignal kommer styra fordonstrafik förbi arbetsplatsen.

Kastanjevägen – ny cykelöverfart

Under oktober–november anläggs en cykelöverfart på norra sidan om Huskvarnavägen mot Kastanjevägen för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs huvudcykelstråket på Huskvarnavägen.

Under byggnationen kommer framkomligheten för motorfordon, gående och cyklister att påverkas.

Tack för att du visar hänsyn!