search
Sök
menu
Meny

BoP-Teamet

BoP-teamet bedriver öppenvård för personer med samsjuklighet avseende alkohol-/drogberoende och svårare psykiatrisk sjukdom.

BoP-teamet (BoP= Beroende Och svårare Psykiatrisk diagnos) har två huvudmän, kommunens socialförvaltning och Region Jönköpings läns psykiatri.

Målgrupp/Målsättning

Såväl sjukvården som socialtjänsten kan remittera till BoP-teamet, men man kan också kontakta BoP-teamet direkt.

Det formella beslutet om inskrivning fattas av ansvarig läkare i samråd med BoP-teamet. För att bli inskriven krävs att personen uppfyller diagnoskriterierna enligt DSM IV för substansberoende och svår psykisk störning/sjukdom.

Det övergripande målet med insatserna är att ge de inskrivna klienterna samtidig behandling av beroendet och den psykiska problematiken som leder till varaktig drogfrihet och förbättrad psykisk hälsa, samt allmänt förhöjd livskvalitet.

Arbetsmetod

Klientarbetet på BoP-teamet utgår från SATS-skalan (Substance Abuse Treatment Scale) som beskriver rehabiliteringsprocessen från inskrivning till lyckosamt avslut. Varje steg innehåller en beskrivning av klientens status, verksamhetens målsättningar utifrån den rådande situationen samt de förhållningssätt, strategier och metoder som behöver användas för att hjälpa individen till en positiv utveckling. I steg 1 saknar individen djupare insikt om sin psykiska och missbruksrelaterade problematik och har ingen eller sporadisk kontakt med någon form av behandlingsinsats. I steg 8 har klienten inte varit i aktivt missbruk under det senaste året och BoP-teamet arbetar mot utskrivning, eventuellt till någon annan vårdform för den psykiatriska problematiken.

Behandlingsarbetet läggs upp och bedrivs utifrån ett långtidsperspektiv där minsta rekommenderade behandlingstid är tre år. Förhållningssättet till klienten är utpräglat icke-konfrontativt och symtomtolerant. Mycket tid läggs på att bygga upp hållbara relationer till klienterna.

Arbetet bedrivs dels i verksamhetslokalen och dels via hembesök och består av medicinering, psykosociala stöd- och behandlingssamtal fokuserat både på beroendet och på den psykiska ohälsan, samt social dagverksamhet. Kontaktintensiteten varierar till stor del beroende på i vilket skede av behandlingen klienten är i.

BoP-teamet har väl upparbetade samarbetskontakter kring klienten med socialtjänsten, Region Jönköpings läns beroendemottagning och Region Jönköpings läns psykiatriska slutenvård.

Personal

3 sjuksköterskor och 3 alkohol- och drogbehandlare.

Kontakt

036-107425
036-329860

Slottsgatan 28
553 22 Jönköping