search
Sök
menu
Meny

Missbruk och beroende

Har du eller känner du någon som har problem kopplat till alkohol, narkotika eller läkemedel? Behovet av stöd kan se olika ut i olika situationer. Därför finns olika former av stöd och verksamheter för dig eller för dig som är anhörig.

Vill du veta mer om vilken hjälp som finns att få? 

Kontakta missbruksvårdens mottagning så diskuterar vi gemensamt hur vi kan hjälpa dig. I kontaktrutan hittar du telefonnummer och mejladress till oss.

Du kan även kontakta anhörigstöd, Junepol eller Slottsgruppen direkt.

Myndighetssektionen utreder och bedömer

Myndighetssektionen utreder och bedömer behovet av insatser för dig som behöver hjälp på grund av problem med alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

När du kontaktar myndighetssektionens mottagning görs en bedömning av din missbrukssituation för att komma fram till om en utredning ska inledas eller inte. Du får samtidigt information om vilka stöd-, vård- och behandlingsinsatser som finns.

Utredning och beslut

Om din ansökan eller anmälan leder till en utredning enligt Socialtjänstlagen får du kontakt med en socialsekreterare som tillsammans med dig genomför utredningen.   Syftet med utredningen är att samla in uppgifter för att kunna bedöma vilken hjälp du behöver och utifrån detta diskutera alternativa insatser. Målet är att du och socialsekreteraren är överens om vilka insatser som är mest lämpliga. Det kan till exempel röra sig om stöd och behandling på hemmaplan eller olika typer av behandlingshem. I utredningen upprättas en vårdplan som innehåller syfte och målsättning med insatsen. Efter genomförd utredning beslutas om insats. Den insats som blir aktuell följs upp av socialsekreteraren fram till dess att den avslutas.

Om du är missnöjd med beslutet

Är du missnöjd med det beslutet ska du få ett skriftligt avslagsbeslut samt skriftlig information om hur man överklagar. Du kan överklaga beslutet skriftligt inom tre veckor från det datum du fick del av beslutet. Överklagandet lämnas in på det socialkontor där beslutet fattades. Din socialsekreterare hjälper dig om du har svårigheter att göra det själv.

När den egna viljan inte räcker till, tvångsåtgärder

Det finns tillfällen då socialtjänsten måste ingripa med tvångsåtgärder för att bryta ett alltför allvarligt missbruk. Socialtjänsten kan då efter genomförd utredning ansöka hos Förvaltningsrätten om vård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Verksamheter inom missbruksvården i Jönköpings kommun
 • BoP-teamet
  Behandling för personer med missbruksproblematik samt svårare psykisk ohälsa.
 • Bruksborg
  Motivations- och växelboende med träningslägenheter.
 • EOS
  Sysselsättning
 • Junepol
  Psykosocial mottagning
 • Krami Jönköping – vägen till arbete
 • Retur
  Arbetsrehabilitering
 • Slottsgruppen
  Minnesotabehandling och anhörigprogram
 • Anhörigstöd vuxna
  Enskilda samtal, parsamtal, familjesamtal, anhöriggrupp och vägledning.

Kontakt

Myndighetssektionens öppettider är:
måndag-fredag kl. 08.00-16.00 
Kapellgatan 21, Jönköping

Tfn 036-10 53 18 (reception)

Missbruksvårdens mottagning
Tfn 036-10 69 57 (mottagningen)

Mottagningens telefontider:
måndag-tisdag kl. 10.00-12.00
onsdag kl. 13.00-14.30
torsdag-fredag kl. 10.00-12.00

missbruksvardensmottagning@jonkoping.se