search
Sök
menu
Meny

Integration i Jönköpings kommun

Alla invånare har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Kommunen ska ha en välkomnande attityd till nya invånare oavsett varifrån de kommer. 

Oro i världen ställer krav på medmänsklighet och kommunen ska bidra till ett värdigt flyktingmottagande.

Alla människor har lika rättigheter och skyldigheter oavsett bakgrund. Nyckeln till en lyckad integration handlar om tillgång till språket, arbete och kontakter i civilsamhället (enligt kommunprogrammet, se länk här på sidan).

I Jönköpings kommun har nämnder, förvaltningar och kommunala bolag det huvudsakliga ansvaret för kommunens arbete med integrationsfrågor.

Det viktigaste målet är att andelen utrikes födda som har arbete ökar. Särskilt fokus behöver riktas mot utrikes födda kvinnor som har cirka 30 procentenheter lägre andel förvärvsarbetande jämfört med kvinnor födda i Sverige.

Andra viktiga mål med integrationsarbetet i kommunens nämnder och bolag, samt i de projekt som fått kommunala anslag, ska vara att verksamheten ska leda till utbildning, trygghet, tillväxt och folkhälsa.

För att främja nyanlända kommuninvånares delaktighet i samhället ska samverkan mellan Jönköpings kommun och det civila samhället utvecklas.

Samordning av arbetet med integration

Från januari 2015 har kommunstyrelsens ledningsutskott det politiska ansvaret för samordningen av kommunens integrationsarbete. Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) har samordningsansvar för integrationsarbetet och kommunalråd Andreas Sturesson (KD) har ansvar för kommunens överenskommelse om flyktingmottagande.

En integrationsstrateg är placerad på stadskontorets strategienhet.

Kontakt

Tommy Josefsson

Integrationsstrateg
Tfn 036-10 53 80