search
Sök
menu
Meny

När behöver du inte bygglov?

Vissa åtgärder för en-och tvåbostadshus behöver inte bygglov.

Följande behöver alltså INTE bygglov:

  • Vissa altaner (läs mer om altaner nedan)
  • Spaljér och stängsel (läs mer om plank, murar och spaljéer nedan)
  • Omfärgning eller byte av material på en- och tvåbostadshus om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär
  • Plank högst 1 m
  • Förändring av marken (schaktning och markfyllnad) +/-0.5 m
  • Murar och stödmurar lägre än 0.5 m
  • Solceller/paneler på en‐ och tvåbostadshus för fastighetens eget behov om de placeras dikt an mot fasaden eller taket och de inte väsentligt förändrar byggnadens eller områdets karaktär.

För nedanstående åtgärder behövs inte bygglov men du behöver göra en anmälan enligt PBL, plan- och bygglagen:

  • komplementbyggnad/komplementbostadsbyggnad
  • tillbyggnad av huvudbyggnad
  • inredning av ytterligare en bostad för enbostadshus

Friggebod

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 m². Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden. Bygglovsfriheten gäller inte flerbostadshus eller förskolor.

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Medgivande från grannar

Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov.

Krav på brandskydd

Om friggeboden är större än 15 m² och placeras närmare bostadshuset än 4 meter krävs åtgärder som förhindrar spridning av brand mellan byggnader, se Boverkets byggregler, BBR, 5:721.

Altaner

Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank för att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Det är också tillåtet att över sådana uteplatser anordna skärmtak som tillsammans inte täcker en större area än 15,0 m². Om den skyddade uteplatsen eller skärmtaket anordnas närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.