search
Sök
menu
Meny

Modersmål

Vi erbjuder modersmålsstöd/undervisning för ca 3 327 barn/elever i Jönköpings kommun.

Modersmålsenheten erbjuder modersmålsstöd/undervisning för ca 3 327 barn/elever i 39 språk som har ansökt om modersmål.

De största språken i Jönköpings kommun är

  • arabiska
  • assyriska
  • somaliska
  • dari
  • bosniska

Modersmål erbjuds till kommunala och enskilda förskolor, grund- och gymnasieskolor och fristående skolor i vår kommun.

Ansökan i januari

Vårdnadshavare ansöker om modersmål i Vklass för sina barn i januari månad inför ett nytt läsår på den skolan där barnet går .Vårdnadshavare till barn utan personnummer eller Inte har tillgång till Vklass vänder sig till skolan för att göra ansökan.

 

Modersmål underlättar lärandet

Forskning visar att undervisning i modersmålet underlättar lärandet i både svenska och andra ämnen. Modersmålet har även stor betydelse för dessa elevers identitet och självkänsla.

Idag är närmare en femtedel av Sveriges elever i grund- och gymnasieskolan födda utomlands, eller i Sverige av föräldrar med annat ursprung. De flesta av dem har därför ett annat modersmål än svenska.

Nationella minoritetsspråk

Lagen säger att språken ska skyddas och främjas och de nationella minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur.

Det som är utmärkande för Sveriges nationella minoriteter – samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar – är att de har funnits länge i Sverige.

De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romska (romani chib), samiska, finska och meänkieli. En viktig del av minoritetspolitiken är att ge stöd till dessa språk, så att de hålls levande. Språket ses då inte bara som ett medel för utbyte av information utan även som en del i elevernas identitetsskapande.

Begränsningen i antal elever som ansöker om modersmål enligt skolförordningen 5 kap § 10 gäller inte nationella minoritetsspråk eller ett nordiskt språk. Eleven behöver dock ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål.

Alla elever ska ges kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökade rättigheter till förskoleverksamhet på modersmål och modersmålsundervisning i grund och gymnasieskolan. Syftet är att fler elever ska läsa minoritetsspråken och på så vis värna och bevara språken och kulturerna.I Skolverkets informationsbroschyr om nationella minoriteter i skolan finns de utökade rättigheterna.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. När det gäller romska elever som kommer från utlandet kan undantag göras om det finns särskilda skäl. I Jönköpings kommun får alla barn/elever som har ansökt om modersmål i finska och som har grundläggande kunskaper i språket. I förskolan får 16 barn modersmålsstöd, i grundskolan 24 elever och en i gymnasieskolan.